The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Άμεση αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής για τις Ενοποιημένες Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Άμεση αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής για τις Ενοποιημένες Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, επισημαίνοντας ότι υπέβαλε αναλυτική ένσταση με συγκεκριμένες εισηγήσεις το Μάϊο του 2014 και έκτοτε εκκρεμεί η παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και την οριστικοποίηση των προνοιών της. Ο Σύνδεσμός αναμένει τη λήψη των σχετικών αποφάσεων ώστε να αρθεί η εκκρεμότητα και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

Μέσω του Συνδέσμου έχουν υποβληθεί προτάσεις για απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών που ακολουθούνται για αδειοδότηση των Ενοποιημένων Αναπτύξεων, με απώτερο στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκομένων Φορέων, την απάλειψη αχρείαστων ή και επαναληπτικών διαδικασιών και τον περιορισμό των χρονικών προθεσμιών για διαβουλεύσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδειοδότηση των αναπτύξεων μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων, γίνεται εισήγηση από τον Σύνδεσμό για τη δημιουργία Φορέα/Task Force που να λειτουργεί οριζόντια μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων, που σχετίζονται με την αδειοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων αλλά και την αποφυγή διπλών διαδικασιών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Επίσης γίνεται εισήγηση για να εισαχθεί ο Θεσμός Προκαταρκτικής Πολεοδομικής Άδειας (Outline Planning Permission), που θα καλύπτει θέματα που αφορούν τη σύνθεση των αναπτύξεων και την καταλληλότητα της χωροθέτησης. Ένας θεσμός που εφαρμόζεται με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια άλλη εισήγηση από τον Σύνδεσμο αποτελεί η θεσμοθέτηση κοινών συντονιστικών συνεδριάσεων ή συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεγάλες αναπτύξεις, όπως επίσης και η κατάργηση ή τουλάχιστον ο περιορισμός της επικαρπίας, η οποία επενεργεί αποτρεπτικά στις προσπάθειες εξεύρεσης επενδυτών και χρηματοδότησης των προγραμματισμένων έργων. Γίνεται επιπρόσθετα εισήγηση για εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου στα αρμόδια Συμβούλια και Επιτροπές, όπως το Πολεοδομικό Συμβούλιο, τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των επιχειρηματιών.

Σε ότι αφορά τις εντάσεις που απέστειλε ο Σύνδεσμος, επιδιώκεται η μείωση των στρατηγικών χρήσεων από 2 σε 1 για κάθε ενοποιημένη ανάπτυξη. Αυτό θα καταστήσει τα έργα βιώσιμα, αφού κάθε στρατηγική χρήση χρειάζεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγάλα κεφάλαια και χρόνο, με την υλοποίηση να μην είναι εξασφαλισμένη. Ως εκ τούτου, η απαίτηση για δύο στρατηγικές χρήσεις, καθιστά τα έργα μη οικονομικά βιώσιμα και κατ’ επέκταση μη υλοποιήσιμα. Επίσης ο Σύνδεσμος ζητά την συμπερίληψη του Ενιαίου Τουριστικού Συγκροτήματος στις στρατηγικές χρήσεις Ενοποιημένων Αναπτύξεων. Προτείνεται όπως το «Ολοκληρωμένο Τουριστικό Έργο», αποτελέσει μια νέα κατηγορία Στρατηγικής Χρήσης πρόσθετα προς τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 9.6.2.1. της Δήλωσης Πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων μορφών τουριστικής ανάπτυξης, που θα διευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων τουριστικών καταλυμάτων και των εμπειριών των επισκεπτών.

Το «Ολοκληρωμένο Τουριστικό Έργο» θα ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα,  θα αποτελεί τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, μια ψηλού επιπέδου ανάπτυξη, αυτοτελή και ενιαία σχεδιασμένη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλη περιοχή (χωροταξικά και περιβαλλοντικά) και θα διαθέτει εκτεταμένους τοπιοτεχνημένους ανοικτούς χώρους και χώρους πρασίνου. Επίσης, θα συνδυάζει δύο τύπους τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας και η συνολική δυναμικότητα των καταλυμάτων δεν θα είναι μικρότερη των 300 κλινών. Επιπλέον, θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα εξυπηρέτησης εξειδικευμένου τουρισμού και προς τον σκοπό αυτό θα διαθέτει δύο τουλάχιστον σημαντικά εμπλουτιστικά τουριστικά έργα που θα αφορούν τους ακόλουθους τομείς: οργανωμένες αθλητικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις υγείας ή ευεξίας, εγκαταστάσεις συνεδριακού τουρισμού, θέματα παράδοσης και πολιτισμού, θέματα περιβάλλοντος. Η συνολική δαπάνη για τα εμπλουτιστικά έργα θα είναι της τάξεως του €1εκ. Το  Έργο θα διαθέτει επίσης συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας. Επίσης ο Σύνδεσμός ζήτησε τροποποίηση της 9.6.3 της Πολιτικής αναφορικά με περιοχές όπου υπάρχει απόλυτη απαγόρευση ενοποιημένων αναπτύξεων. Ο Σύνδεσμος υπέβαλε την εισήγηση όπως σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν οι πρόνοιες των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών Natura 2000, οι οποίες είναι επιστημονικά και πιο αναλυτικά τεκμηριωμένες.

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν διαβεβαιώσει ότι η Δήλωση είναι έτοιμη και τα αιτήματα του Συνδέσμου έγιναν αποδεκτά, εντούτοις δεν προχώρησε η υλοποίηση και δεν έχει γίνει ακόμη δημοσίευση της Πολιτικής  από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ανδρέας Δημητριάδης, δήλωσε σχετικά: «Παράκληση μας προς την Πολεοδομία και το κράτος είναι όπως προχωρήσει άμεσα με την αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής γιατί, θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει ο νέος κύκλος για τη νέα δήλωση πολιτικής. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία των ενστάσεων που θα έπρεπε με βάση τους κανονισμούς και τους νόμους να είχε ξεκινήσει η νέα διαδικασία αναθεώρησης της δήλωσης πολιτικής».