The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών ζητούν την άμεση βελτίωση του Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής (PRP)

Αποστολή σημειώματος στους Υπουργούς  Εξωτερικών& Εσωτερικών με εισηγήσεις για δημιουργία νέων συνθηκών προσέλευσης επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο

Στο πλαίσιο μιας από κοινού συντονισμένης προσπάθειας για συνέχιση της προσέλκυσης νέων επενδύσεων στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, απέστειλαν κοινό σημείωμα στους, Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη και Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, παραθέτοντας τις εισηγήσεις τους, για τη βελτίωση του Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής (PRP) στην Κύπρο.

Οι εισηγήσεις που στάλθηκαν στον κ. Χριστοδουλίδη και κ. Νουρή, στηρίζονται στην ταχύτητα, ευκολία αλλά και την ελκυστικότητα τον προνοιών του Προγράμματος, που θα μπορούσαν να το καταστήσουν πιο λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά και την κατάργηση του ΚΕΠ.

Αναλυτικότερα, για σκοπούς ευκολίας και επίσπευσης των διαδικασιών, οι εμπλεκόμενοι φορείς εισηγούνται διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τις καθυστερήσεις και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, κάτι το οποίο θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και θα βελτιώσει την ελκυστικότητα του. Επιπλέον, γίνετε εισήγηση για δημιουργία βιομετρικών σταθμών για σκοπούς PRP σε Πρεσβείες και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κίνα, το Βιετνάμ, τα ΗΑΕ, το ΗΒ, η Ρωσία, η Ιορδανία και η Νότιος Αφρική, κάτι που θα βοηθούσε στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αιτητή στην Κύπρο. Μια άλλη εισήγηση, αφορά στο ετήσιο εισόδημα του αιτητή, όπως αυτό αξιολογείται για τους σκοπούς των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος,. Γίνεται πρόταση όπως σε αυτό να προσμετράται και το ετήσιο εισόδημα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (σύζυγος, εξαρτώμενοι γονείς) εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για παροχή άδειας διαμονής σε αυτούς. Νοείται ότι το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θα μπορεί να επαληθευτεί μέσω της προσκόμισης επαρκών αποδεικτικών εγγράφων.

Μια από τις υπάρχουσες διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, αποτελεί και η υπάρχουσα απαίτηση για δέσμευση του πόσου των €30,000 σε Κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του αιτητή, και συστήνεται η κατάργηση της. Ωστόσο, σε περίπτωση που η κατάργηση της πιο πάνω απαίτησης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, προτείνεται η παροχή της δυνατότητας στον αιτητή, όπως το προβλεπόμενο πόσο να κατατίθεται σε Τραπεζικό λογαριασμό του αιτητή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ειδικό ταμείο του κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό θα επιστρέφεται αμέσως μετά τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου των 3 ετών.

Για να γίνει πιο ελκυστικό το Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής (PRP) στην Κύπρο, σε σχέση με άλλα PRP άλλων χωρών, επιβάλλεται να γίνει επίσπευση διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Shenghen. Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι εκτός Shenghen αποτελεί ουσιαστικό και πολύ σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές χώρες. Οποιαδήποτε αναφορά από την Κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Schengen, είναι σίγουρα θετική είδηση για το Κυπριακό PRP. Επιπρόσθετα, γίνεται πρόταση να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος και σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα άτομα πραγματοποιούν από κοινού επενδύσεις σε ακίνητα, χωρίς όμως να απαιτείται η ύπαρξη οποιασδήποτε συγγενικής σχέσης μεταξύ των επενδυτών. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, το ποσό που αναλογεί στον κάθε επενδυτή για το εκάστοτε ακίνητο θα είναι τουλάχιστον το ποσό που καθορίζει το πρόγραμμα ως ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση (€300,000 + ΦΠΑ). Στην από κοινού προσπάθεια τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς προτείνουν όπως παρέχεται στους εγκεκριμένους αιτητές το δικαίωμα εργασίας στην Κύπρο,  καθώς επίσης και η δυνατότητα άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι ανταγωνιστικών προγραμμάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν στους δικαιούχους του προγράμματος τα πιο πάνω δικαιώματα. Μια άλλη εισήγηση είναι να δίνεται το δικαίωμα στους κατόχους του PRP, για ολιγοήμερη  μετάβαση σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης & Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να απαιτείται η έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA). Επίσης γίνεται σύσταση για  κατάργηση του όρου που απαιτεί την επίσκεψη των κατόχων PRP στην Κύπρο κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά, προτείνεται η διατήρηση της απαίτησης μόνο για τους κύριους αιτητές και όχι για όλα τα μέλη της οικογένειας στα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια παραμονής. Η αύξηση του του ορίου ηλικίας των εξαρτώμενων ατόμων από τα 25 στα 28 έτη, θα προσφέρει επιπλέον ελκυστικότητα στο πρόγραμμα.

Τέλος γίνετε εισήγηση να προσφέρεται η  δυνατότητα αίτησης electronic visa από χώρες όπως η Κίνα, το Βιετνάμ, η Σαουδική Αραβία και η Νότιος Αφρική εκτός άλλων (π.χ. τουρισμός) που θα βοηθήσει και στην ευκολότερη πρόσβαση στην Κύπρο αιτητών PRP.

Η κατάργηση του ΚΕΠ, σε συνδυασμό με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, οδηγούν τους εμπλεκόμενους φορείς να δημιουργήσουν νέες συνθήκες προσέλευσης επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αναθεώρηση των τρεχόντων προγραμμάτων και λήψης μέτρων,  βάση και των δικών τους εισηγήσεων.