The Gateway to Large Investments
in Cyprus

en

Memorandum

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

1.1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

CYPRUS ASSOCIATION OF BIG DEVELOPMENT PROJECTS

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

2.1. Ο Σύνδεσμος θα είναι μη κερδοσκοπικός και εθελοντικού χαρακτήρα Οργανισμός και θα εδρεύει στα γραφεία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

3.2. Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφών με διαφόρους Οργανισμούς, Αρχές και/ή αρμόδια Υπουργεία και Κυβερνητικά Τμήματα για την προαγωγή σκοπών συναφών προς τα θέματα που τα αφορούν.

3.3. Η διεξαγωγή κάθε ενέργειας με οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία και/ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο ή Αρχή, η οποία κατά τις περιστάσεις κριθεί αναγκαία ή βοηθητική προς πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.

3.4. Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων για προώθηση των στόχων του Συνδέσμου και της κατανόησης από όλους, του ρόλου και της συνεισφοράς του στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων.

3.5. Η συμμετοχή σε οργανισμούς, τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο σχετικά με θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο.

3.6. Η έμπρακτη συνεισφορά των μελών στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της Κύπρου.

Οι σκοποί του Συνδέσμου θα πρέπει να επιδιωχθούν με οποιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα και έμβλημα, τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7 μέλη. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 5 μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδέσμου δύναται να εγγραφούν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που επενδύουν και αναπτύσσουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως γήπεδα γκολφ, μαρίνες και άλλες πολυσύνθετες αναπτύξεις με κόστος ανά έργο πέραν των €50εκ.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για εισδοχή μέλους, απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου σε έντυπο που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να περιέχει σχετική δήλωση ότι μελέτησε το Καταστατικό του Συνδέσμου και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε αιτητή για εγγραφή στο Σύνδεσμο, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο το οποίο θα δείχνει ότι ο αιτητής πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ/ΕΣΟΔΑ

7.1. Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται από συνδρομές των μελών, εισφορές από μέλη και μη μέλη και από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα αναπτύξει ο Σύνδεσμος.

7.2. Οι ετήσιες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

8.1. Τακτοποίηση της συνδρομής των μελών θα πραγματοποιείται μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος δεν τακτοποιήσει τη συνδρομή του μέσα σ’ αυτά τα χρονικά πλαίσια θα καλείται γραπτώς να το πράξει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου άλλως θα διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει παράταση της πληρωμής οποιασδήποτε οφειλής προς το Σύνδεσμο.

8.2. Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της υποπαραγράφου 8.1. του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβάλει:

8.2.1. Nέα αίτηση για εγγραφή

8.2.2. Kληθεί να καταβάλει οποιεσδήποτε συνδρομές οφείλει στο Σύνδεσμο

8.3. Μέλος του Συνδέσμου θα αποβάλλεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αν:

8.3.1. Παραβεί οποιοδήποτε άρθρο του Καταστατικού του Συνδέσμου ή οποιοδήποτε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης

8.4. Οποιοδήποτε μέλος αποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου να εκθέσει τους λόγους γραπτώς και να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να υποστηρίζεται από το 75% των παρευρισκόμενων μελών.

Λόγω του δικαιώματος προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιήσει την απόφασή του για αποβολή αν το υπό αποβολή μέλος ειδοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση.

8.5. Η απόφαση του μέλους για προσφυγή θα πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στο Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της επιστολής για αποβολή. Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προσφυγής ως άνω, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αποβολή καθίσταται τελεσίδικη.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9.1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει την πολιτική του Συνδέσμου.

9.2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

9.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 5 μέλη.

9.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 5 μέλη για τριετή περίοδο. Εκτελεστικός Λειτουργός του ΚΕΒΕ θα εκτελεί καθήκοντα Εκτελεστικού Γραμματέα. Έγκυρα θεωρούνται μόνο όσα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά ελάχιστο 5 υποψηφίους και κατά μέγιστο 7 υποψηφίους.

9.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί πάντα με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου.

9.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευθύνεται για τα πιο κάτω:

9.6.1.Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

9.6.2.Προωθεί τους σκοπούς του Συνδέσμου

9.6.3.Εφαρμόζει το Καταστατικό

9.6.4.Χειρίζεται τα αναφυόμενα προβλήματα

9.6.5. Υποβάλλει στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων και έκθεση λογαριασμών

9.6.6. Ερμηνεύει οποιαδήποτε αμφίβολα σημεία του Καταστατικού και λαμβάνει αποφάσεις για οποιαδήποτε ζητήματα που δεν προβλέπονται με επάρκεια από το Καταστατικό του Συνδέσμου

9.6.7. Παραπέμπει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για επικύρωση οποιαδήποτε ερμηνεία ήθελε δώσει στις πρόνοιες του Καταστατικού. Μέχρι την επικύρωση / απόρριψη της ερμηνείας, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν πλήρως και συνεπαγόμενη απόρριψη δεν εξυπακούει ακυρότητα των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων από το Καταστατικό του Συνδέσμου

9.6.8. Υποβάλλει την παραίτηση του αν 50% ή περισσότερα από τα μέλη του παραιτηθούν ή κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση τους, αλλά πριν από την παραίτησή του οφείλει να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9.6.9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρείται ότι έπαυσε να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει τη διαγραφή του.

9.7. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αποβολής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζεται άλλο μέλος από το Συμβούλιο για την υπόλοιπη περίοδο θητείας του Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων των υπό παραγράφων 9.6.8 και 9.8.

9.8. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κένωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα ακόλουθα:

9.8.1.Η εταιρεία που αντιπροσωπεύεται από το συγκεκριμένο Σύμβουλο του οποίου η θέση έχει κενωθεί, υποδεικνύει άλλο πρόσωπο για τη θέση αυτή για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν 5 μέλη του είναι παρόντα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η βαρύνουσα ψήφος θα είναι η ψήφος του Προεδρεύοντος.

9.10. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προγραμματίζει τις διαδικασίες, κατευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις σχέσεις του με τρίτους.

9.11. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληροί με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα.

9.12. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, τηρεί μητρώο μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί φακέλους στους οποίους φυλάσσονται όλα τα έγγραφα και επιστολές που αποστέλλει ή λαμβάνει ο Σύνδεσμος, καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Καταστατικό, διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις επιστολές κι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, κοινοποιεί στα μέλη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλο ενδιαφέρον ζήτημα ή αναγκαία πληροφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1.Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση διεξάγεται συζήτηση και έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, συζήτηση και έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Συνδέσμου εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια και γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις πάνω σε κάθε θέμα σχετικό με το έργο του Συνδέσμου και οποιοδήποτε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή πρόταση οποιουδήποτε μέλους η όποια υποβάλλεται και εγκρίνεται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα που προτείνεται από το ένα τρίτο των μελών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη. Τέλος επικυρώνει οποιεσδήποτε αποφάσεις ή θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό να παραπέμπει σε Γενική Συνέλευση.

10.2. Κάθε τρία χρόνια διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκυρα θεωρούνται μόνο όσα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά ελάχιστο 5 υποψήφιους και κατά μέγιστο 7 υποψήφιους.

10.3.Το Διοικητικό Συμβούλιο που προκύπτει από εκλογές ως η υποπαράγραφος 10.2 του παρόντος άρθρου, συνεδριάζει αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής συνέλευσης ή εντός 8 ημερών και καταρτίζεται σε σώμα ως η υποπαράγραφος 9.4 του άρθρου 9.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

11.1.Ετήσια Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε Συνέλευση συγκαλείται για τη λήψη ειδικού ψηφίσματος, πρέπει να συγκαλείται με γραπτή γνωστοποίηση η οποία ταχυδρομείται τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης. Κάθε συνέλευση του Συνδέσμου εκτός από την «Ετήσια Γενική Συνέλευση» ή απόσυνέλευση για τη λήψη ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται ύστερα από γραπτή γνωστοποίηση η οποία ταχυδρομείται τουλάχιστον δέκα- τέσσερις (14) ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης. Στις προθεσμίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες της γνωστοποίησης και της σύγκλησης της συνέλευσης.

11.2. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση στην οποία δεν θα υπάρχει απαρτία την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Εκτός από άλλη πρόνοια του καταστατικού το ένα τρίτο των μελών θα σχηματίζουν απαρτία.

11.3.Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα για τη συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση, αν έχει συγκληθεί κατόπιν αίτησης μελών, θα διαλύεται. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα αναβάλλεται για μισή ώρα και τα παρόντα μέλη θα σχηματίζουν απαρτία.

11.4.Ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση ή στην απουσία Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή όταν αυτοί δεν είναι παρόντες μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την καθορισμένη για τη συνέλευση ώρα, ή αν αυτοί δεν επιθυμούν να προεδρεύσουν, τα παρόντα μέλη οφείλουν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

11.5. Στις Γενικές Συνελεύσεις, οι αποφάσεις που τίθενται στην ψήφο της Συνέλευσης θα εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται με την ύψωση των χεριών ή με μυστική ψηφοφορία αν αυτό απαιτηθεί:

11.5.1. από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή

11.5.2. από το ένα τέταρτο τουλάχιστο των παρόντων μελών

11.6. Κάθε μέλος του Συνδέσμου θα έχει μια μόνο ψήφο νοουμένου ότι θα έχει προηγουμένως ξοφλήσει κάθε χρηματικό ποσό το οποίο οφείλει στο Συνδέσμου.

11.7. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε προσωπικά είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος είναι δυνατό να είναι μόνο μέλος του Συνδέσμου. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να έχει στην κατοχή του πέραν του ενός πληρεξούσιου εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Γραμματέα πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη θα συμμορφώνονται με το Καταστατικό του Συνδέσμου τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΛΥΣΗ

13.1. Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση που λαμβάνεται σε

Γενική Συνέλευση η οποία έχει συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του ολικού αριθμού των μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

13.2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου τα περιουσιακά του στοιχεία θα διατεθούν σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ/ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ/ ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

14.1. Εφόσον κριθεί σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εισηγηθεί προς Γενική Συνέλευση τη σύνταξη Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

14.2. Οποιεσδήποτε παραλήψεις ή ερμηνευτικά προβλήματα αναφορικά με το Καταστατικό, συμπληρώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες υποβάλλονται ενώπιον της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι την επικύρωση, ακύρωση, τροποποίηση τους είναι έγκυρες.

14.3. Τα άρθρα αυτά του Καταστατικού τροποποιούνται σε Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις με απόφαση των παρευρισκομένων μελών με πλειοψηφία, τουλάχιστον τριών τετάρτων. Οι Καταστατικές ΓενικέςΣυνελεύσεις καλούνται ύστερα από αίτηση των 2/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών ή ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.